PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Gegevens website-eigenaar:

BEDRIJFSNAAM

MISEMIYA SL

NIF

B86378338

POSTADRES

ANTONIO SALVADOR 76 — BJ 28026, MADRID

ELEKTRONISCH ADRES

info@misemia.com

TELEFOONS

628030939

COMMERCIËLE REGISTRATIE

deel ............, folio ..........., blad .......... en opschrift .......... ......

HOOFDDOEL

Verkoop van werkuniformen

 

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de huidige en toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem dat eigendom is van MISEMIYA SL met NIF B86378338 en statutaire zetel te ANTONIO SALVADOR 76 – BJ 28026, MADRID, en dat hun respectieve doeleinden, bewaarperioden en legitimerende grondslagen worden hieronder vermeld. Voor de behandelingen die dit vereisen, wordt ook informatie gegeven over de mogelijke creatie van profielen en geautomatiseerde beslissingen, evenals de mogelijke opdrachten en internationale overdrachten die MISEMIYA SL van plan is uit te voeren:

BEHANDELINGEN UITGEVOERD

Websitebeheer

Doel : Behandeling en beheer van gegevens die nodig zijn voor de functionaliteit van de website

Bewaartermijn : zolang de gegeven toestemming duurt

Gerechtvaardigde basis : de toestemming van de belanghebbende partij

Type gegevens : louter identificerende gegevens

Overdrachten : Niet voorzien

Internationale overschrijvingen : Niet voorzien

Profieluitwerking : Niet voorzien

 

digitaal formulier

Doel : Reageren op uw vragen en/of verzoeken

Bewaartermijn : zolang de gegeven toestemming behouden blijft.

Gerechtvaardigde basis : de toestemming van de belanghebbende partij

Type gegevens: louter identificerende gegevens

Overboekingen : Geen

Internationale overschrijvingen : Niet voorzien

Profieluitwerking : Niet voorzien

 

Compliancebeheer

normatief

 

Doel : Beheer en verwerking van de verplichtingen en taken die voortvloeien uit de naleving van de regelgeving waaraan de entiteit onderworpen is

Bewaartermijn : bewaring van kopieën van de documenten totdat de acties om eventuele aansprakelijkheid te claimen vervallen.

Legitieme basis : Naleving van een wet

Type gegevens: louter identificerende gegevens

Doorgifte : uw gegevens worden indien nodig doorgegeven aan organisaties en/of overheidsdiensten die terzake bevoegd zijn om te voldoen aan de verplichtingen vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Bovendien wordt gemeld dat de legitimerende basis van de overdracht het voldoen aan de verplichtingen vastgelegd in de toepasselijke regelgeving is.

Internationale overschrijvingen : Niet voorzien

Profieluitwerking : Niet voorzien

 

Commerciële activiteiten

Doel : Verzamelen, registreren en verwerken van gegevens ten behoeve van reclame en commerciële prospectie van onze producten en/of diensten

Bewaartermijn : zolang de gegeven toestemming behouden blijft

Gerechtvaardigde basis : de toestemming van de belanghebbende partij

Type gegevens: louter identificerende gegevens

Overboekingen : Geen

Internationale overschrijvingen : Niet voorzien

Profieluitwerking : Niet voorzien

 

Gebruikersregistratie

Doel : Verzamelen, registreren en verwerken van gegevens om u als gebruiker te kunnen registreren

Bewaartermijn : zolang de gegeven toestemming duurt

Gerechtvaardigde basis : de toestemming van de belanghebbende partij

Type gegevens: louter identificerende gegevens

Overdrachten : Niet voorzien

Internationale overschrijvingen : Niet voorzien

Profieluitwerking : Niet voorzien

 

Aankoopbeheer

Doel : Verzamelen, registreren en verwerken van gegevens met het oog op het beheer van uw aankoop, evenals voor de correcte ontwikkeling, uitvoering en uitvoering van het contract tussen beide partijen

Bewaartermijn : gedurende de periode die nodig is om de aankoop van de gekochte producten of diensten te beheren, inclusief eventuele retourzendingen, klachten of claims in verband met de aankoop van het specifieke product.

Gerechtvaardigde basis : De uitvoering van een contract

Type gegevens : louter identificerende gegevens

Doorgifte : uw gegevens kunnen indien nodig worden doorgegeven aan bedrijven die wedstrijden, prijzen en/of promoties subsidiëren

Internationale overschrijvingen : Niet voorzien

Profieluitwerking : Niet voorzien

 

economisch beheer en

administratief

 

Doel : Administratief beheer, facturatie, boekhouding en wettelijke verplichtingen

Bewaartermijn : 5 jaar in overeenstemming met de belastingwetgeving en 10 jaar voor de belastingdocumentatie in overeenstemming met LO7/2012 Gerechtvaardigde basis : de toestemming van de belanghebbende partij

Type gegevens : louter identificerende gegevens

Opdrachten : uw gegevens worden indien nodig doorgegeven aan de Belastingdienst, Banken, Spaarbanken en Organisaties en/of openbaar bestuur die ter zake bevoegd zijn om te voldoen aan de fiscale en fiscale verplichtingen vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Bovendien wordt gemeld dat de legitimerende basis van de overdracht het voldoen aan de verplichtingen vastgelegd in de toepasselijke regelgeving is.

Internationale overschrijvingen : Niet voorzien

Profieluitwerking : Niet voorzien

 

 

Rechten van belanghebbenden

MISEMIYA SL informeert gebruikers dat zij het recht op toegang, rectificatie, beperking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens kunnen uitoefenen bij de gegevensbeheerder, evenals de intrekking van de gegeven toestemming.

§   Recht op toegang : het is het recht van de gebruiker om informatie te verkrijgen over zijn specifieke persoonsgegevens en de verwerking die is uitgevoerd of uitgevoerd, evenals de beschikbare informatie over de herkomst van deze gegevens en de communicatie die daarvoor is gevoerd of gepland. hen. .

§   Recht op rectificatie : Het is het recht van de betrokken persoon om gegevens te laten wijzigen die onjuist of onvolledig blijken te zijn. Er kan alleen worden voldaan met betrekking tot informatie die onder controle staat van MISEMIYA SL, bijvoorbeeld het verwijderen van opmerkingen die op de pagina zelf zijn gepubliceerd, afbeeldingen of webinhoud die persoonlijke gegevens van de gebruiker bevatten.

§   Recht op beperking van de behandeling : Het is het recht om de doeleinden van de behandeling te beperken die oorspronkelijk gepland was door de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling.

§   Recht op verwijdering : het is het recht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker tijdig te verwijderen, behalve zoals bepaald in de RGPD zelf of in andere toepasselijke regelgeving die de verplichting bepaalt om ze te bewaren.

§   Recht op overdraagbaarheid : het recht om de persoonlijke gegevens die de gebruiker heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon.

§   Recht van verzet : Het is het recht van de gebruiker om zijn persoonlijke gegevens niet te laten verwerken of om de verwerking ervan te laten stoppen door MISEMIYA SL.

Om een ​​van de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

        Indiening van een brief naar het adres ANTONIO SALVADOR 76 — BJ 28026, MADRID (ter attentie van MISEMIYA SL) of via e-mail info@misemiya.com .

        Het document dat wordt verzonden door de eigenaar van de gegevens waarin om de uitoefening wordt verzocht, moet aan de volgende wettelijke vereisten voldoen:

mso-fareast-font-family:"Courier New"">o    Naam, achternaam van de belanghebbende en kopie van de DNI/NIE of een identiteitsdocument. In de uitzonderlijke gevallen waarin vertegenwoordiging is toegestaan, is identificatie met hetzelfde middel van de persoon die u vertegenwoordigt eveneens noodzakelijk, evenals het document dat de vertegenwoordiging bevestigt. De fotokopie van de DNI mag worden vervangen zolang de identiteit op enige andere rechtsgeldige wijze wordt bewezen.

mso-fareast-font-family:"Courier New"">o    Verzoekschrift waarin het verzoek wordt gespecificeerd. (Oefening waarin wordt gevraagd om de informatie die u wilt inzien). Als u niet naar een specifiek bestand verwijst, krijgt u alle informatie die wij over uw persoonsgegevens beschikken. Als u informatie uit een specifiek bestand opvraagt, dan alleen de informatie uit dit bestand. Als u informatie opvraagt ​​met betrekking tot een derde partij, zal deze nooit worden verstrekt. Als u dit telefonisch aanvraagt, wordt u daartoe schriftelijk geïnstrueerd en wordt u medegedeeld hoe u dat kunt doen en naar welk adres u het moet sturen. U krijgt nooit telefonische informatie. o Adres voor meldingsdoeleinden. mso-fareast-font-family:"Courier New"">o Datum en handtekening van de aanvrager.

mso-fareast-font-family:"Courier New"">o    Documenten ter ondersteuning van uw verzoek.

mso-fareast-font-family:"Courier New"">o    De belanghebbende moet elk middel gebruiken dat bewijs van verzending en ontvangst van het verzoek mogelijk maakt.

Ten slotte informeren wij u dat u het recht heeft om een ​​claim in te dienen bij de Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming in het geval u zich ervan bewust bent of van mening bent dat een gebeurtenis een inbreuk op de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming met zich mee kan brengen.

MISEMIYA SL verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, afhankelijk van het risiconiveau dat gepaard gaat met de door hen uitgevoerde behandelingen en aangegeven in de gebruiksvoorwaarden, om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid ervan te garanderen.

LAATSTE BIJGEWERKT : 8 april 2022