Juridische kennisgeving van Misemiya

Lees aandachtig de Contractvoorwaarden van onze website misemiya.com. Hier vindt u de aanvullende informatie over de online winkel die u mogelijk nodig heeft.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG

Deze Algemene Voorwaarden regelen uitdrukkelijk de relaties die ontstaan ​​tussen MISEMIYA SL, Calle Antonio Salvador, 69, Madrid, 28026, Spanje, en met CIF B-86378338 (hierna "MISEMIYA, SL") en derde partijen (hierna "Gebruikers" genoemd). ) die zich als gebruiker registreren en/of producten kopen via de online winkel van de officiële website van MISEMIYA, SL (https://phpstack-315359-4412756.cloudwaysapps.com", hierna de "Winkel").

2. GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN

2.1 De Gebruiker verbindt zich er in algemene termen toe om de Winkel te gebruiken, de Producten te verwerven en elk van de diensten van de Winkel met toewijding te gebruiken, in overeenstemming met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, en moet zich er ook van onthouden ze niet te gebruiken op een manier die de normale werking en het genot van de Winkel door Gebruikers zou kunnen verhinderen, beschadigen of verslechteren of die de eigendommen en rechten van MISEMIYA, SL, haar leveranciers, Gebruikers of in het algemeen van derden zou kunnen verwonden of beschadigen feest.

3. PRODUCTEN EN PRIJZEN

3.1 MISEMIYA, SL behoudt zich het recht voor om op elk moment te beslissen welke producten via de winkel aan gebruikers worden aangeboden. In het bijzonder kan MISEMIYA, SL op elk moment nieuwe Producten toevoegen aan de producten die worden aangeboden of opgenomen in de Winkel, met dien verstande dat, tenzij anders bepaald, dergelijke nieuwe Producten onderworpen zijn aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor MISEMIYA, SL. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met het aanbieden of faciliteren van toegang en gebruik van de verschillende soorten Producten die in de Winkel worden aangeboden.

3.2 De Producten in de Winkel komen op de meest betrouwbare manier overeen die de webweergavetechnologie mogelijk maakt met de daadwerkelijk aangeboden Producten. De kenmerken van de Producten en hun prijzen verschijnen in de Winkel. De in de Winkel aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

4. PROCEDURE EN BETALINGSWIJZE VOOR PRODUCTEN

4.1 Binnen een periode van maximaal vierentwintig (24) uur stuurt MISEMIYA, SL een e-mail naar de Gebruiker waarin de aankoop wordt bevestigd. In deze e-mail wordt een aankoopreferentiecode toegewezen en worden de kenmerken van het product, de prijs, de verzendkosten en de gegevens van de verschillende opties om de producten te betalen aan MISEMIYA, SL gedetailleerd beschreven.

4.2 De Gebruiker die een product via de Winkel koopt, moet betalen via de betalingssystemen die specifiek in de Winkel worden beschreven.

4.3 MISEMIYA, SL. archiveert de elektronische documenten waarin het contract is geformaliseerd en stuurt een kopie naar de gebruiker zodra de aankoop is gedaan. Het contract zal worden uitgevoerd in de Spaanse taal.

4.4 De door MISEMIYA, SL verzonden orderbevestiging is niet geldig als factuur, maar alleen als aankoopbewijs. MISEMIYA, SL stuurt de bijbehorende factuur samen met het product.

5. BETAALMETHODEN

  • Met een creditcard: Via Cyberpack beheerd door La Caixa, een van de veiligste online betalingsgateways van vandaag, die de 3DSecure visa- en Mastercard-normen volgt, wordt bij elke handeling de authenticatie van de eigenaar gevraagd aan de uitgevende entiteit.
  • Bankoverschrijving of storting: op onze Caixa-rekening op naam van MISEMIYA, SL
    Vergeet niet uw naam en bestelnummer te vermelden, zodat wij uw betaling sneller kunnen identificeren en de bestelling zo snel mogelijk kunnen verwerken (het rekeningnummer kent u wanneer u uw bestelling afrondt).
  • PayPal: PayPal is een snelle en veilige manier om online te betalen. U hoeft uw kaart- of bankrekeninggegevens niet in te voeren om te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.
6. HERROEPINGSRECHT
6.1 De gebruiker beschikt over een herroepingsrecht waarmee hij of zij via e-mail contact kan opnemen met MISEMIYA, SL op het volgende adres: info@misemiya.com en zich binnen een termijn van maximaal veertien (14) natuurlijke dagen kan terugtrekken uit de aankoop. gerekend vanaf de ontvangst van het Product, voor de uitoefening van het recht zonder de noodzaak om de beslissing te rechtvaardigen en zonder enige boete. Genoemde retourzending zal plaatsvinden in overeenstemming met de instructies die MISEMIYA, SL aan de Gebruiker geeft in reactie op zijn melding van de herroeping. De Gebruiker moet het Product retourneren binnen een periode van maximaal zeven (7) dagen vanaf het moment dat MISEMIYA, SL de retourmethode aangeeft.6.2 Herroeping houdt de teruggave van het voor het product betaalde bedrag plus verzendkosten in. Retourkosten zijn voor rekening van de gebruiker/klant. De termijn voor deze betaling is de termijn die is vastgelegd in de Wet. 6.3 Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend als het Product niet in de originele verpakking wordt geretourneerd en als het Product niet in perfecte staat verkeert. Als het goed niet in dezelfde originele verpakking wordt geretourneerd, zal het goed in waarde dalen.

BELANGRIJK: We accepteren geen retourzending of ruiling van artikelen die op enigerlei wijze zijn gebruikt, gemanipuleerd, beschadigd of gewijzigd. We accepteren geen retourzendingen of ruilingen na veertien (14) kalenderdagen vanaf de leveringsdatum. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die kan worden geleden door geretourneerde producten die niet op de juiste manier zijn verzonden of verpakt door de afzenders. Verpakking: als het product niet in dezelfde originele verpakking wordt geretourneerd, zal het goed in waarde dalen, vooraf informeren aan de consument. 7. KLANTENSERVICE 7.1 Voor elk incident, claim of uitoefening van zijn rechten kan de Gebruiker een e-mail sturen naar het adres info@misemiya.com 8. THUISBEZORGINGSSERVICE 8.1 De territoriale reikwijdte van de verkoop via de Winkel geldt uitsluitend voor het gebied van de Europese Unie, dus de bezorgservice is alleen voor dat gebied beschikbaar. De producten die via de winkel zijn gekocht, worden verzonden naar het afleveradres dat de gebruiker aangeeft zodra de betaling is geverifieerd, waarbij de maximale leveringstermijn dertig (30) dagen bedraagt, standaard vastgelegd in Le8.2. De bezorgservice van MISEMIYA, SL wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende logistieke operatoren met erkend prestige. Bestellingen worden niet bezorgd op postbussen, hotels of andere niet-permanente adressen.8.3 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten. Op het moment van aankoop van het Product wordt de Gebruiker geïnformeerd over de exacte verzendkosten. 9. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM 9.1 De Gebruiker erkent dat alle elementen van de Winkel en elk van de Producten, de daarin vervatte informatie en materialen, de merken, de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van hun inhoud, en de computerprogramma's die daarin worden gebruikt met betrekking tot hen worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten van MISEMIYA, SL zelf of van derden, en de Algemene Voorwaarden kennen geen andere verschillende rechten toe aan de genoemde industriële en intellectuele eigendomsrechten.9.2 Tenzij geautoriseerd door MISEMIYA, SL of, indien van toepassing, door de derde partijen die de overeenkomstige rechten bezitten, of tenzij dit wettelijk is toegestaan, mag de Gebruiker het niet reproduceren, transformeren, wijzigen, demonteren, reverse-engineeren, distribueren, verhuren, uitlenen, beschikbaar stellen of toestaan toegang tot het publiek via elke vorm van openbare communicatie van een van de in het vorige lid genoemde elementen. De Gebruiker mag de materialen, elementen en informatie waartoe hij toegang krijgt via het gebruik van de Winkel uitsluitend voor zijn eigen behoeften gebruiken, en gaat ermee akkoord geen directe of indirecte commerciële exploitatie uit te voeren van de materialen, elementen en informatie die hierdoor worden verkregen.9.3 De Gebruiker moet zich onthouden van het ontwijken of manipuleren van technische apparaten die zijn opgesteld door MISEMIYA, SL of door derden in de Winkel. 10. GEGEVENSBESCHERMING 10.1 In overeenstemming met Wet 15/99 LOPD informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens en andere informatie die via het registratieformulier wordt verstrekt, evenals die uit de uitgevoerde transacties, zullen worden opgenomen en bewaard in een bestand voor uw behandeling, eigendom van MISEMIYA, SL, zolang de annulering niet is aangevraagd. De behandeling zal worden gebruikt voor de ontwikkeling en uitvoering van de verkoop, de persoonlijke aandacht voor de producten en diensten die u aanschaft en de verbetering van deze aandacht, evenals de promotie van eigen producten en diensten en die van externe bedrijven die daarmee verbonden zijn. MISEMIYA, SL 10.2 De Gebruiker kan het recht op toegang, rectificatie, verzet of annulering op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met MISEMIYA, SL Calle Antonio Salvador,69, Madrid, 28026, Spanje, en met CIF B-86378338, of door een e-mail te sturen naar info@misemiya.com, met een kopie van uw NIF of vervangend identificatiedocument.10.3. Antwoorden gemarkeerd met een * op het inschrijfformulier zijn verplicht. Als u niet reageert, kunt u de geselecteerde producten niet kopen. 11. WACHTWOORDEN 11.1 MISEMIYA, SL zal het gebruik van persoonlijke wachtwoorden vergemakkelijken voor de gebruiker die zich als zodanig op de website registreert. Deze wachtwoorden worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten die via de Website worden aangeboden. De gebruiker moet de wachtwoorden onder zijn eigen verantwoordelijkheid en in de striktste en absolute vertrouwelijkheid bewaren, en dientengevolge rekening te houden met eventuele schade of gevolgen van welke aard dan ook die kunnen voortkomen uit de schending of openbaarmaking van het geheim. Om veiligheidsredenen kan het wachtwoord voor telematicatoegang tot de aan de Website gekoppelde diensten op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd. De Gebruiker verbindt zich ertoe MISEMIYA, SL onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn wachtwoord, evenals van toegang daartoe door ongeautoriseerde derden. 12. COOKIES 12.1 MISEMIYA, SL gebruikt cookies om haar diensten te verbeteren, navigatie te vergemakkelijken, de veiligheid te handhaven, de identiteit van de gebruiker te verifiëren, de toegang tot persoonlijke voorkeuren te vergemakkelijken en hun gebruik van de winkel te volgen. Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer of in het geheugen van de browser worden geïnstalleerd in de map die vooraf is geconfigureerd door het besturingssysteem van de computer van de Gebruiker om ze te identificeren. 12.2 Als de Gebruiker niet wil dat er een cookie op zijn harde schijf wordt geïnstalleerd, moet hij dit configureren uw internetprogramma om ze niet te ontvangen. Op dezelfde manier kan de Gebruiker cookies vrijelijk vernietigen. Als de Gebruiker besluit cookies uit te schakelen, kan de kwaliteit en snelheid van de dienst afnemen en kan hij/zij zelfs de toegang verliezen tot bepaalde diensten die in de Winkel worden aangeboden. 13. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE De partijen onderwerpen zich, naar eigen keuze, voor het oplossen van conflicten en het afstand doen van enige andere jurisdictie aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker. 14. GARANTIE CONSUMPTIEGOEDEREN (niet-duurzame goederen)
In geval van een defect product moet de verkoper, indien nodig, overgaan tot reparatie, vervanging, verlaging van de prijs of ontbinding van het contract, procedures die kosteloos zijn voor de consument en de gebruiker. De verkoper is verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen de twee maanden nadat hij er kennis van heeft genomen. Deze garanties zullen worden toegepast rekening houdend met de aard van de goederen die op de website worden verkocht. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, zal het duidelijk zijn dat de producten voldoen aan het contract, zolang ze voldoen aan alle onderstaande vereisten:
a) Ze voldoen aan de door de verkoper gegeven beschrijving en bezitten de eigenschappen van het product dat de verkoper in de vorm van een monster of model aan de consument en gebruiker heeft gepresenteerd.
b) Ze zijn geschikt voor de toepassingen waarvoor producten van hetzelfde type gewoonlijk bedoeld zijn.

c) Ze bieden de gebruikelijke kwaliteit en prestatie van een product van dezelfde soort die de consument en gebruiker redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de aard van het product.